terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Joke Brederveld
e-mail: lwgdlsecretariaat@gmail.com
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

december 2016


500 jaar Reformatie
Het kan niemand meer ontgaan zijn. 2017 is het jaar waarin 500 jaar Reformatie wordt herdacht en gevierd. Eén van de hoogtepunten is natuurlijk de Kirchentag van 24 - 28 mei volgend jaar. Hierover hebben we in vorige rondzendbrieven al het een en ander geschreven. Voor nadere gegevens verwijzen we naar de officiële website: www.kirchentag.de.

Er gebeurt tussen nu en 31 oktober 2017 nog heel wat meer.
Zo worden er drie speciale nationale tentoonstellingen georganiseerd;
Van 14 april tot 4 november 2017 is er in de Martin-Gropius-Bau in Berlijn de tentoonstelling ‘Der Luther-Effekt. 500 Jahre Protestantismus in der Welt’ te zien.
Van 4 mei tot 5 november 2017 is er op de Wartburg bij Eisenach een tentoostelling met de titel ‘Luther und die Deutschen’.
Van 13 mei tot 5 november is er dan nog een tentoonstelling in het Augusteum in Wittenberg getiteld ‘Luther! 95 Schätze – 95 Menschen’.

Dan begint kort voor de Kirchentag in Wittenberg nog de Wereldtentoonstelling Reformatie. Onder de titel ’Tore der Freiheit’ worden daar bij zeven symbolische poorten rond het oude stadcentrum organisaties uit de hele wereld gepresenteerd die een bijdrage leveren aan de thema’s ‘spiritualiteit’, ‘jeugd’, ‘vrede, gerechtigheid en behoud van de schepping’, ‘cultuur’, ‘globalisering’ ‘oecumene’ en ‘religie’.

Ontmoetingsdag 2017
Onze ontmoetingsdag zal op zaterdag 4 maart gehouden worden in Bunnik. We willen die dag vooral besteden aan de vraag hoe we jeugd en jongeren kunnen betrekken bij gemeentecontacten als oecumene aan de basis. Over de invulling van het programma zijn we momenteel in gesprek. We hopen uit Nederland en uit Duitsland een gastspreker te hebben die vanuit de kerkelijke organisatie de betrokkenheid van jeugd bij kerkelijke activiteiten zullen belichten. Hoe benader je de jeugd in deze tijd? Ook willen we voorbeelden van praktische ervaringen van plaatselijke gemeenten laten horen. Daarnaast zal er ruimte zijn voor uitwisseling van ervaringen.

Europäische Bibeldialoge
Naast onze gemeentecontacten hebben ook altijd gespreksbijeenkomsten zoals de Berliner Bibelwochen een belangrijke rol gespeeld in onze ‘oecumene aan de basis’. Als opvolger van deze ontmoetingdagen kennen we nu de ‘Europäische Bibeldialoge’. Het programma voor het eerste halfjaar van 2017 is inmiddels bekend. Een deel van de ‘conferenties’ is tweetalig (Engels en Duits), waarbij gezorgd wordt voor een simultaanvertaling. De deelname aan de bijeenkomsten is zeer internationaal.

Het programma voor het eerste halfjaar van 2017 is ook al bekend en vindt u op deze website: klik hier.

Voor nadere gegevens kunt u contact opnemen met Eef Dijk (tel. 0515 532 214).
Aanmelding en nadere informatie via website https://www.eaberlin.de; rechts vindt u dan een keuzemenu.

Stukgoed

o Klopt uw adres nog ?
Het werk van de LWG staat en valt met een goed en up-to-date adressenbestand. We verzoeken u dan ook dringend adreswijzigingen aan het secretariaat door te geven. We geven er om praktische redenen de voorkeur aan onze post per e-mail te verzenden. Mocht u over een e-mail-adres beschikken dat bij ons nog niet bekend is, dan verzoeken wij u dat adres aan ons door te geven.

o Verslagen
De Landelijke Werkgroep stelt het erg op prijs van u werk-, ontmoetings- en jaarverslagen te ontvangen. Die helpen ons om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn! Ze geven namelijk een heel goed beeld van wat er speelt.

o Website
De website is voor ons een belangrijk middel om een breed publiek te bereiken. We zouden u graag willen uitnodigen met enige regelmaat de site te bezoeken. Mocht u suggesties, commentaar of aanvullingen hebben, laat het ons dan weten (lwgdlsecretariaat@gmail.com) .

Documentatie – nog te bestellen
LWG 15-01 Parallellijst liederen
Een groot aantal liederen uit ons nieuwe liedboek is afkomstig uit de Duitse kerkmuziektraditie of is in het Duits vertaald opgenomen in het «Evangelische Kirchengesangbuch». Er zijn vaak wel verschillen in de melodie of liederen zijn qua tekst niet geheel één op één vergelijkbaar, maar bij gezamenlijke liturgieën is het een rijkdom dat we kunnen putten uit een grote verzameling aan gemeenschappelijke liederen.

Juliane van der Mossel heeft ten behoeve van ons werk een overzicht gemaakt van deze parallelliederen. De lijst is per e-mail te bestellen (gratis) of wordt u per post toegestuurd na overmaking van € 1,50 (onder vermelding van het LWG-nummer) op rekeningnummer NL78RABO0104421479 t.n.v. J.W. Brederveld, Emmen.
Ook kunt u de lijst downloaden van onze website.

AGENDA 2017

Ontmoetingsdag 2017 in Bunnik
De geplande datum voor de ontmoetingsdag 2017 is zaterdag 4 maart. Half januari krijgt u een uitnodiging met de informatie over deze dag.

          Kersttijd

          Kom in ons midden, God,
          kom in ons bestaan.
          Blijf niet ver van ons,
          maar wees tastbaar aanwezig,
          in mensen om ons heen,
          in de ogen van een kind.
          Kom in ons midden
          en adem ons het vertrouwen in,
          dat de aarde nieuw zal worden,
          dat er toekomst is voor ieder mensen kind. Kom in ons midden
          en maak van de aarde een hemel.

          Uit: Zeggen en zwijgen
          Oecumenisch gebedenboek voor alledag

Wij wensen u een gezegende kersttijd en veel goeds voor het nieuwe jaar.

Met een hartelijke groet,
Gerben Dijkstra, voorzitter
Joke Brederveld, secretaris