terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Joke Brederveld
e-mail: lwgdlsecretariaat@gmail.com
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

februari 2017


Jahreslosung 2017God spreekt: Een nieuw hart zal ik u geven en een nieuwe geest in uw binnenste.   Ezechiël 36:26


Ontmoetingsdag 2017
Ons plan om voor de ontmoetingsdag op 4 maart het thema van mogelijke betrokkenheid van de jeugd bij de gemeentecontacten centraal te stellen is helaas niet gelukt. Het bleek niet mogelijk om de sprekers die we in gedachten hadden op die datum in Bunnik te ontvangen. Gelukkig hebben we voor een ander thema wel voldoende inbreng kunnen verkrijgen. We hebben nu ervoor gekozen om de toekomst van de gemeentecontacten als centraal gespreksthema te agenderen. Voor gegevens over het programma verwijzen wij u naar de meegezonden uitnodiging.

Het LWG-archief
Meer dan veertig jaar gemeentecontacten betekent dat we beschikken over een zeer uitgebreid archief. De laatste jaren zijn we intensief bezig geweest dit archief te ordenen en op te schonen. Alles wat direct betrekking heeft op het werk van de LWG zal goed gerubriceerd en beschreven overgedragen worden aan een centraal archief. Daarnaast is er ook een uitgebreide verzameling documenten en krantenknipsels die een beeld geven van de ontwikkelingen in Oost-Duitsland voor en na de vreedzame revolutie van 1989. Hierbij ligt de nadruk op de positie van de kerk in de DDR. We hebben ervoor gekozen deze bestanden niet op te nemen in het LWGarchief, maar weggooien is ook geen optie. We kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn met een bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van Oost-Duitsland, die graag delen van onze verzameling zouden willen overnemen. Als u contact opneemt met Rika Manschot (e-mail h.manschot3@upcmail.nl, tel. O186-613739 ) of Gerben Dijkstra (e-mail gerbendijkstra@kabelfoon.nl, tel. 0174514223) en daarbij vermeldt waar uw belangstelling naar uitgaat, dan kunnen we gezamenlijk overleggen welke documentatie aan u ter beschikking gesteld kan worden.

Vacature
Gerben Dijkstra heeft te kennen gegeven dat hij na ruim negen jaar voorzitterschap de voorzittershamer graag wil neerleggen. We zijn dan ook op zoek naar iemand die dit stuk gereedschap en daarmee de functie zou willen overnemen.
Mocht u iemand weten die u geschikt acht voor deze functie en die wellicht bereid zal zijn de komende jaren leiding te geven aan de landelijke werkgroep of als u zelf interesse hebt, dan verzoeken wij u dit uiterlijk 25 maart door te geven aan onze secretaris, mevr. Joke Brederveld.
Als u nadere informatie wilt hebben, dan kunt u daarover contact opnemen met de huidige voorzitter (e-mail gerbendijkstra@kabelfoon.nl, tel. 0174514223).

Stukgoed

o Klopt uw adres nog ? Het werk van de LWG staat en valt met een goed en up-to-date adressenbestand. We verzoeken u dan ook dringend adreswijzigingen aan het secretariaat door te geven. We geven er om praktische redenen de voorkeur aan onze post per email te verzenden. Mocht u over een email-adres beschikken dat bij ons nog niet bekend is, dan verzoeken wij u dat adres aan ons door te geven.

o Verslagen De Landelijke Werkgroep stelt het erg op prijs van u werk-, ontmoetings- en jaarverslagen te ontvangen. Die helpen ons om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn! Ze geven namelijk een heel goed beeld van wat er speelt.

o Website De website is voor ons een belangrijk middel om een breed publiek te bereiken. We zouden u graag willen uitnodigen met enige regelmaat de site te bezoeken. Mocht u suggesties, commentaar of aanvullingen hebben, laat het ons dan weten (lwgdlsecretariaat@gmail.com) .

Documentatie – nog te bestellen
LWG 15-01
Parallellijst liederen Een groot aantal liederen uit ons nieuwe liedboek is afkomstig uit de Duitse kerkmuziektraditie of is in het Duits vertaald opgenomen in het »Evangelische Kirchengesangbuch«.
Er zijn vaak wel verschillen in de melodie of liederen zijn qua tekst niet geheel één op één vergelijkbaar, maar bij gezamenlijke liturgieën is het een rijkdom dat we kunnen putten uit een grote verzameling aan gemeenschappelijke liederen.
Juliane van der Mossel heeft ten behoeve van ons werk een overzicht gemaakt van deze parallelliederen.
De lijst is per e-mail te bestellen (gratis) of wordt u per post toegestuurd na overmaking van € 1,50 (onder vermelding van het LWG-nummer) op rekeningnummer NL78RABO0104421479 t.n.v. J.W. Brederveld, Emmen.
Ook kunt u de lijst downloaden van onze website: klik hier.

AGENDA 2017
Ontmoetingsdag 2017 in Bunnik: Zaterdag 4 maart a.s. Zie bericht in deze rondzendbrief en bijgesloten uitnodiging.

Kirchentag Berlijn/Wittenberg 24 – 28 mei 2017. Voor nadere informatie: www.kirchentag.de

Met een hartelijke groet,
Gerben Dijkstra, voorzitter
Joke Brederveld, secretaris