terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Joke Brederveld
e-mail: lwgdlsecretariaat@gmail.com
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

mei 2017


Bundesverdienstkreuz voor Rika Manschot


Dinsdag 25 april was een feestelijke dag voor Rika Manschot. Zij mocht op die dag in aanwezigheid van familie, vrienden en leden van de Landelijke Werkgroep een hoge Duitse onderscheiding in ontvangst nemen. In Huis Schuylenburch, de residentie van de ambassadeur van de Duitse Bondsrepubliek, werden haar de versierselen uitgereikt die behoren bij het Bundesverdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland.
Wij feliciteren Rika van harte met deze welverdiende onderscheiding.Op de website van de ambassade vinden we de volgende mededeling:
De gaande en de komende man


In de vorige Rondzendbrief kondigden we aan dat de huidige voorzitter, Gerben Dijkstra, na bijna tien jaar voorzitterschap wil terugtreden. We zijn verheugd en dankbaar, dat er diverse personen zich kandidaat stelden voor de opvolging. In een extra vergadering heeft de LWG eind maart de nieuwe voorzitter gekozen. Het is ds. Dirk Jorissen uit ’s-Gravenzande. Op 10 mei a.s. zal Gerben de voorzittershamer aan hem overhandigen. Onderstaand vindt u een eerste bijdrage van onze nieuwe voorzitter, waarin hij zich aan u voorstelt.

De komende voorzitter stelt zich voor
Op 26 juli 1954 werd ik als tweede zoon geboren in de hervormde pastorie van Wilsum, Overijssel. Je kon daar letterlijk over de IJssel kijken, en dan zag je Kampen liggen. In 1994 kwam ik weer in een pastorie, maar toen was dat in Groningen. En sinds 2010 ben ik predikant in ’s-Gravenzande, vlak boven Hoek van Holland.
Al jong kwam ik met mijn vader in Duitsland, vanwege zijn vriendschap met enkele Duitse collega’s. Als onze ouders vanwege die contacten naar Duitsland reisden, gingen mijn broer en ik soms mee. Ik Had nooit gedacht - als ‘late roeping’ - zelf ooit nog in zulke contacten betrokken te zullen raken.
In ’s-Gravenzande bleken echter nog steeds vriendschapsbanden met een kerkelijke gemeente in het Geiseltal te bestaan, uiteraard van vóór de ‘Wende’. Onze scriba Jaap Schep was zó aanstekelijk enthousiast, dat hij mij al gauw won om mee te doen met de ‘Partnergemeinde Mücheln’. Zo raakte ik ook weer bevriend met een Duitse collega, die twee jaar geleden in Wittenberg (!) predikant werd. Eind mei hoop ik daar - èn in Berlijn - het slotstuk van ‘500 Jahre Reformation’ mee te maken.
Het net geschetste, en de situatie rond ‘Gemeindekontakte’ met Duitsland in het algemeen, wekten verdere interesse in mij, toen ik vernam dat Gerben Dijkstra het voorzittersstokje wilde doorgeven, na bijna 10 jaar LWG NL-D.
Dit voorstelstukje schreef ik nog vóór een eerste contact met het voltallige bestuur van de Landelijke Werkgroep. Te vroeg dus, om nu al te kunnen aangeven hoe ik mijn toekomstige taak als opvolger van Gerben zie. Binnenkort (10 mei) komt het voltallige bestuur samen, en daar zal Gerben ook nog bij zijn. Dan zullen we onder meer inventariseren welke wegen de Landelijke Werkgroep in de toekomst kan of moet inslaan. Kunnen wij nog vitale kerkelijke contacten met Duitsland in stand houden? Geen nieuwe vraag voor wie dit leest! Maar ik denk dat Europa vandaag de dag brokkelig genoeg is om onzerzijds voor ‘Gemeindekontakte’ geïnspireerd te blijven. Op de eerstvolgende bijeenkomst in Bunnik met alle afvaardigingen van de LWG NL-D hoop ik dat ieder van u met het bestuur wil meedenken en meepraten over de koers van de Werkgroep.
Ds. Dirk Jorissen

Dank aan de scheidende voorzitter
Gerben Dijkstra kwam begin jaren 80 in zijn woonplaats De Lier in contact met meer kerkelijke gemeenten in de DDR. Herman Korteweg en Alleke Honig bouwden aan een netwerk van gemeentecontacten dat snel groeide. Gerben bezocht en werd secretaris van de Thüringengroep die bijeenkwam in de Rotterdamse Pauluskerk. Na ruim 20 jaar nam de belangstelling af en hief de groep zich op. Toen trad Gerben toe tot deze Landelijke Werkgroep om het roulerend notuleren als notulist op zich te nemen. Na enkele jaren trad de voorzitter af. Er kwam een besloten ronde onder de leden om namen uit eigen kring voor de vacature te noemen. De naam van Gerben werd het meest genoemd. Hij nam na overwegen de taak van voorzitter op zich.
In de afgelopen bijna tien jaar gaf Gerben Dijkstra leiding aan onze Landelijke Werkgroep; inhoudelijk met toespraken in plaatselijke gemeenten, zowel in Neder-land als in Duitsland, de uitgave van de brochure ‘Ziel geven aan Europa’, het jubileumboek bij het 25 jarig jubileum en het schrijven van Rondzendbrieven. Op organisatorisch vlak verdeelde Gerben de voorbereidingen en uitvoering van de landelijke ontmoetings-dagen in Zwolle en (later alleen) in Bunnik. Hij spande zich in voor bezinning op onze toekomst en het verbreden van het team, zonder de belangen van de kerkelijke gemeentecontacten in het bijzonder met Duitsland uit het oog te verliezen. Slotstuk is het samen met Rika Manschot archi-veren van meer dan 40 jaar geschiedenis.
Met hart en ziel ben ik dankbaar om Gerbens betrokkenheid op en zorgvuldige omgang met mens en materie en in het bijzonder om samen onderweg te zijn.
Jan Willem FortuinHet LWG-archief (herhaalde oproep)

Meer dan veertig jaar gemeentecontacten betekent dat we beschikken over een zeer uitgebreid archief. De laatste jaren zijn we intensief bezig geweest dit archief te ordenen en op te schonen. Alles wat direct betrekking heeft op het werk van de LWG zal goed gerubriceerd en beschreven overgedragen worden aan een centraal archief.
Daarnaast is er een verzameling van enkele honderden rapporten, documenten en krantenknipsels die een beeld geven van de ontwikkelingen in Oost-Duitsland voor en na de vreedzame revolutie van 1989. Hierbij ligt de nadruk op de positie van de kerk in de DDR.
Deze bestanden zullen niet opgenomen worden in het te bewaren deel van het archief. Weggooien is echter ook geen optie.
We kunnen ons voorstellen dat er mensen zijn met een bijzondere belangstelling voor de geschiedenis van Oost-Duitsland, die graag onze verzameling of delen ervan zouden willen overnemen. Als u geïnteresseerd bent in deze tijdsdocumenten of u weet iemand die mogelijk geïnteresseerd is, dan kun u contact opnemen met Rika Manschot (tel. 0186-613739; e-mail h.manschot3@upcmail.nl), of Gerben Dijkstra (tel. 0174-514223; e-mail gerbendijkstra@kabelfoon.nl). U kunt dan een overzicht van de beschikbare bestanden ontvangen en daaruit eventueel uw keuze maken.

Kirchentag 2017 (verzoek om verslagen)

Eind van deze maand vindt de grote Kirchentag Berlijn / Wittenberg plaats. Met de diverse ‘Kirchentage auf dem Weg’ wordt het een grootse viering van 500 jaar Reformatie. Ongetwijfeld zullen ook veel Nederlanders, al dan niet met hun Duitse partnergemeente, dit kerkelijk hoogtepunt meevieren. Wij zouden het heel fijn vinden als u een (digitaal) verslagje met uw impressies naar het secretariaat wilt sturen. Graag met een foto van iets dat u in het bijzonder getroffen heeft. Een selectie uit de verslagen en de foto’s zullen we op de website van de LWG plaatsen.

G20 Hamburg

De Nordkirche heeft het initiatief genomen voor een wereldwijde voorbede voor het topoverleg van de G20 die deze zomer in Hamburg zal plaatsvinden. De oecumenische partners van de Nordkirche zijn uitgenodigd hun eigen voorbede te formuleren en de tekst ervan toe te sturen naar de Nordkirche.
De voorbeden zullen op 7 juli in het kader van de ‘Friedensgebete’ in Noord-Duitsland en in de oecumenische kerkdienst op 8 juli worden gebruikt. Alle voorbeden zijn vanaf 8 mei te vinden op www.global-gerecht-gestalten.de.
Ook aan de LWG is gevraagd een voorbede te formuleren. Wij hebben aan die uitnodiging graag gehoor gegeven met de volgende reactie:

Als Christenen in Duitsland en in Nederland, die zich al tientallen jaren verbonden voelen door talrijke oecumenische gemeentecontacten, willen wij in onze voorbede onze Hemelse Vader vragen om moed en doorzettingsvermogen voor onze wereldleiders tijdens hun topoverleg in Hamburg in juli 2017.
Onze voorbede luidt:

Trouwe Vader in de Hemel, Wij willen aan U opdragen alle armen, zwakken, vluchtelingen en rechtelozen. Heer erbarm U over deze verscheurde wereld. Wij bidden U voor onze wereldleiders. Geef hen de moed en het doorzettingsvermogen om zich in te zetten voor een wereld waarin vrede en gerechtigheid alom aanwezig zijn. Heer erbarm U over deze verscheurde wereld. Wij bidden U dat ook wij ons durven in te zetten voor hen die onze steun nodig hebben. Heer erbarm U over deze verscheurde wereld.

Europäische Bibeldialoge (vroeger: Berliner Bibelwochen)

Er is een nieuw programma verschenen met de activiteiten in de periode van juli tot en met november 2017. U kunt dit programma vinden op onze website. Mocht u nadere informatie willen hebben, dan kunt u contact op nemen met mevr. Eef Dijk (tel. 0515 532 214, e-mail abdijk@online.nl.


AGENDA 2017/2018

Sachsentreffen 2017
De jaarlijkse ontmoeting van de partnergemeenten in de ‘Sächsische Landeskirche’ staat gepland voor 4 november. De dag zal gehouden worden in Dresden met als Thema 1517 – und was danach geschah
Geschichte der Einführung der Reformation in den Niederlanden und in Sachsen. Nadere informatie en opgave bij Bert Companjen (e-mail / tel.) of Leny de Pijper (e-mail / tel.)

Ontmoetingsdag 2018 in Bunnik:
De datum kunt u alvast noteren: we hopen elkaar op zaterdag 3 maart 2018 te ontmoeten.

Met een hartelijke groet,
Gerben Dijkstra, voorzitter
Joke Brederveld, secretaris