terug

Landelijke Werkgroep Gemeentecontacten
Nederland – Duitsland (LWG NL-D)

Secr: Joke Brederveld
e-mail: lwgdlsecretariaat@gmail.com
internet: www.kerkcontacteneuropa.nl

RONDZENDBRIEF

december 2017


Nieuwe wegen

Het heeft even geduurd, voordat u deze Rondzendbrief onder ogen kreeg. Reden hiervoor is, dat wij (de LWG) op zoek zijn naar nieuwe wegen, nu steeds meer contactgemeentes ophouden te bestaan. Niet, omdat de contacten niet meer als zinvol en inspirerend worden ervaren, maar omdat er geen nieuwe generatie is om de contacten voort te zetten.
Tijdens de inspirerende en bemoedigende ontmoetingsdagen de afgelopen jaren kwam de vraag naar voren, hoe jongeren te betrekken bij de contacten. Tevens trokken we de conclusie, dat gemeentes met partners zowel in Duitsland als in een ander land vaak wel genoeg menskracht hebben om deze te onderhouden.
We hebben hier onderling veel over nagedacht en gesproken.
Er is begin gemaakt om te komen tot de actualisering van het boekje 'Ziel voor Europa'. Ook hierin kunnen we aanknopingspunten vinden voor de revitalisering van de gemeentecontacten.
We willen hierover ook graag verder met u in gesprek gaan en zo samen op zoek gaan naar antwoorden op de vraag:
Hoe houden wij de gemeentecontacten levendig?


Ontmoetingsdag 2018

Graag nodigen we u uit voor de ontmoetingsdag 2018, die op 3 maart zal plaatsvinden in ‘De witte huisjes’ in Bunnik.
Dirk Jorissen, de opvolger van Gerben Dijkstra als voorzitter van de LWG, zal zijn visie op de toekomst van de LWG geven, en daarmee een aanzet tot de onderlinge discussie op deze dag.
Wellicht is er ook vanuit een gemeente met een drielanden-contact iemand die ons iets over de ervaringen kan vertellen. Verder willen we vooral met elkaar in gesprek.

Een officiële uitnodiging voor deze dag volgt nog, maar als u wilt, kunt u zich wel vast opgeven via het emailadres van de LWG: lwgdlsecretariaat@gmail.com.


Europäische Bibeldialoge

De Europäische Bibeldialoge (voorheen Berliner Bibelwochen) heeft de brochure met het programma voor de eerste helft van 2018 uitgebracht. De lezers van de digitale nieuwsbrief vinden deze toegevoegd.
De plaatsen waar de conferenties plaatsvinden zijn dit jaar naast Berlijn ook Parijs en Riga.
Een deel van deze conferenties is tweetalig (Engels en Duits), waarbij gezorgd wordt voor een simultaanvertaling.
Voor nadere gegevens kunt u contact opnemen met Eef Dijk (tel. 0515 532 214 of abdijk@online.nl)


Verzending RZB en Vermischtes

Dit zal de laatste keer zijn, dat er naast de digitale brief er ook een papieren versie wordt verstuurd. We hebben gemeend hiermee te moeten stoppen in verband met de hoge kosten die hiermee gemoeid zijn.
Nu we sinds dit jaar geen subsidie meer ontvangen, gaan alle uitgaven extra tellen.
Diegenen die nu nog de papieren versie ontvangen kunnen hopelijk de hulp inroepen van iemand in hun omgeving die toegang heeft tot het internet en bij deze persoon te rade gaan of hij via deze relatie RZB en Vermischtes kan ontvangen.


Stukgoed

o Klopt uw adres nog ?
Het werk van de LWG staat en valt met een goed en up-to-date adressenbestand. We verzoeken u dan ook adreswijzigingen aan het secretariaat door te geven. Met ingang van 2018 zal onze post alleen per email verzonden worden.
Mocht u over een emailadres beschikken dat bij ons nog niet bekend is, dan verzoeken wij u deze aan het secretariaat door te geven.

o Verslagen
De Landelijke Werkgroep stelt het erg op prijs van u werk-, ontmoetings- en jaarverslagen te ontvangen. Die helpen ons om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn! Ze geven namelijk een heel goed beeld van wat er speelt.

Er kwam een vraag van een werkgroep, die het komend jaar de contacten zullen beëindigen. Zij willen graag van anderen horen of bij de afscheidsbijeenkomst bepaalde ‘rituelen’ zijn gebruikt. Als u hiermee ‘goede’ ervaringen heeft, wilt u deze dan ook aan het secretariaat doorgeven? De betreffende gemeente zal hier erg blij mee zijn.

o Website
De website is voor ons een belangrijk middel om een breed publiek te bereiken. We zouden u graag willen uitnodigen met enige regelmaat de site te bezoeken.
Mocht u suggesties, commentaar of aanvullingen hebben, laat het ons dan weten (lwgdlsecretariaat@gmail.com) .


LWG 15-01 Parallellijst liederen

Een groot aantal liederen uit het nieuwe liedboek is afkomstig uit de Duitse kerkmuziektraditie of is in het Duits vertaald opgenomen in het «Evangelische Kirchengesangbuch».
Er zijn vaak wel verschillen in de melodie of teksten van liederen zijn niet geheel één op één vergelijkbaar, maar bij gezamenlijke liturgieën is het een rijkdom dat we kunnen putten uit een grote verzameling aan gemeenschappelijke liederen.
Juliane van der Mossel heeft ten behoeve van ons werk een overzicht gemaakt van deze parallelliederen. De lijst is per e-mail te bestellen (gratis) of wordt u per post toegestuurd na overmaking van € 1,80 (onder vermelding van het LWG-nummer) op rekeningnummer NL78RABO0104421479 t.n.v. J.W. Brederveld, Emmen.
Ook kunt u de lijst downloaden van onze website: klik hier.

Kersttijd

Wij
in ons dragend
de vonk van
Hoop-doet-Leven
die ons gaande houdt.
Wanneer leven is
samenleven,
wanneer mens zijn is
tot medemens zijn,
is er uitzicht,
is er toekomst, bloeit er hoop.
Corry Nicolay


De LWG wenst u een gezegende kersttijd
en Vrede en alle Goeds voor het nieuwe jaar.

Eric Gill. Cantet nunc ‘lo’.